Innowacje pedagogiczne

INNOWACJE PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2014/2015

W szkole realizowane są cztery innowacje pedagogiczne.

Innowacja pedagogiczna pani Izabeli Woźniak „Jestem małym badaczem”- doświadczalne poznawanie świata przyrody z wykorzystaniem elementów programu Giseli Walter „ Żywioły w przedszkolu”.

Główne cele innowacji pedagogicznej

1. Popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej.

2. Kształtowanie postawy badawczej dążącej do poznania prawidłowości świata przyrody.

Szczegółowe cele innowacji pedagogicznej

1.  Budzenie zainteresowania zjawiskami przyrody, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych zachodzących w przyrodzie.

2.  Rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez obserwacje, doświadczenia i eksperymenty.

3.  Wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i bezpiecznego wykonywania doświadczeń.

4.  Wyrabianie szacunku dla przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem żywiołów.

5.  Doskonalenie umiejętności wnikliwej obserwacji, formułowania pytań i poprawnego wyciągania wniosków.

6.  Wdrażanie do twórczego myślenia, samodzielności i kreatywności.

7.  Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym.

8.  Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

9.  Doskonalenie sprawności z zakresu małej motoryki.

        Cele  innowacji pedagogicznej   ściśle wiążą się z treściami programu edukacji wczesnoszkolnej i są zgodne z podstawą programową, w  której szczególny nacisk kładzie się na obserwację i doświadczenia.

Zajęcia będą obfitować w doświadczenia, dzięki którym uczniowie zaobserwują i wyjaśnią cechy powietrza, wody i  światła. Planuję regularnie  wykorzystać filmy edukacyjne, głównie z serii „ Była sobie Ziemia”. Chciałabym zorganizować również  wycieczkę o charakterze badawczym i zaprosić na zajęcia pracowników Fundacji Ekologicznej Arka.

W wyniku systematycznej realizacji zajęć uczeń:

     - wykazuje zainteresowanie zjawiskami przyrody

     - dostrzega związki przyczynowo – skutkowe jakie zachodzą w  świecie

       przyrody

     - widzi  konieczności dbania o środowisko naturalne

     - potrafi zaplanować i bezpiecznie wykonać rożne doświadczenia

     - dostrzega  konieczności dbania o środowisko naturalne.

     -  nabył umiejętności dochodzenia do wiedzy poprzez wnikliwą obserwację ,

        wykonywanie doświadczeń i eksperymentów

     - potrafi współpracować w grupie

 

        Innowacja pedagogiczna pani Anny Głowackiej „PIERWSZAK ARTYSTĄ- zajęcia teatralno – plastyczne z elementami bajko terapii i arteterapii”.

Główny cel innowacji:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez edukację teatralną, bajkoterapię i ateterapię.

Cele szczegółowe:

-  rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,

- stymulowanie aktywności dziecka poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości,

- kształtowanie i wzbogacanie osobowości dziecka,

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, doskonalenie dykcji,

- integracja zespołu szkolnego i zacieśnianie więzi koleżeńskich, współdziałanie w grupie,

- dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,

- rozwijanie uzdolnień aktorskich, muzycznych, plastycznych i innych predyspozycji indywidualnych,

- rozwijanie samodzielności i wytrwałości w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów,

- odkrywanie, a następnie wyrażanie przeżyć własnych, bohaterów literackich poprzez ruch, działalność plastyczną,

- rozwijanie sfery sensorycznej.

Oczekiwane efekty:

Uczeń:

- wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,

- umie współpracować w zespole,

- potrafi dążyć do wyznaczonego celu,

- potrafi wcielić się w rolę oraz zaprezentować się na forum publicznym,

- wykonuje ciekawe prace plastyczne,

- posiada bogate słownictwo,

- potrafi radzić sobie ze swoimi lekami,

- aktywnie pracować w zespole,

- twórczo rozwiązywać problemy.

        

Innowacja pedagogiczna pani Marty Jafernik i Gabrieli Liczewskiej „LUBIĘ CZYTAĆ - czyli nabywanie kompetencji językowych na podstawie nauki czytania metoda sylabową”.

Cel ogólny

Wspomaganie umiejętności czytania i rozwoju funkcji odpowiedzialnych za uczenie się.

Cele szczegółowe:

·     Nabycie umiejętności czytania i różnicowania sylab oraz prostych wyrazów,

·     Stymulowanie pracy obu półkul mózgowych u uczniów,

·     Podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci,

·     Rozbudzanie zainteresowania dzieci czytaniem,

Przewidywane efekty:

Dziecko:

·     Potrafi czytać i różnicować sylaby oraz proste wyrazy,

·     Sprawnie rozwiązuje zadania z zakresu ćwiczeń ogólnorozwojowych (dotyczących percepcji wzrokowej, sekwencji, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, myślenia przyczynowo- skutkowego oraz klasyfikowania), na poziomie dostosowanym do wieku,

·     Chętnie podejmuje aktywność związaną z doskonaleniem umiejętności czytania

 

        Innowacja pedagogiczna pani Adrianny Jachnickiej „Przygoda z teatrem”.

Cel ogólny

Inspirowanie twórczych działań dzieci prowadzące do różnokierunkowego rozwoju młodego aktora.

Cele szczegółowe:

·     rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,

·     kształcenie umiejętności wyrażania i odczytywania stanów emocjonalnych,

·     motywowanie do działań twórczych,

·     kształcenie umiejętności samodzielnego kreowania postaci scenicznej zarówno w sferze emocjonalnej (wyrażaniu własnych uczuć i myśli) jak i ruchu scenicznego,

·     rozwijanie ekspresji, wyobraźni na scenie, wrażliwości estetycznej,

·     dostarczanie przeżyć emocjonalnych, estetycznych,

·     rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

·     stworzenie atmosfery akceptacji, przynależności do grupy, zadowolenia z własnych dokonań,

·     kształcenie umiejętności prezentacji własnej pracy,

·     umożliwienie pokazu indywidualnych dokonań, przygotowanie do udziału w wystąpieniach teatralnych.

Przewidywane efekty:

-       otwarcie na drugiego człowieka, wyzbycie się zahamowań, niepewności, nieśmiałości,

-       zadowolenie dzieci z własnych dokonań,

-       działanie samodzielne, twórcze,

-       poczucie przynależności do grupy, umiejętność współdziałania z innymi członkami grupy,

-       posiadanie sprawności wyrażania i odczytywania stanów emocjonalnych,

-       umiejętność prezentacji własnej pracy, dokonań, pomysłów na forum grupy teatralnej oraz społeczności szkolnej.

 

Copyright © 2010 SP nr 3.